PREGUNTES FREQÜENTS

És molt comú tenir dubtes quan es realitza una operació de transport nova. Bé perquè es comença una nova línia de negoci o simplement perquè no se sap com realitzar l’enviament, les següents preguntes habituals poden servir d’ajuda.

L’OEA és un estatut que poden obtenir els operador econòmics comunitaris i que suposa, principalment, ser considerat per la Unió Europea com a operador de confiança pel que fa a la seva activitat professional en matèria duanera.

No necessàriament, en encomanar-nos un enviament es considera la realització del mateix com a contracte de transport i l’acceptació implícita de les nostres condicions generals.

MARESA LOGÍSTICA realitza tots els seus serveis d’agrupatge i contenidors directament a cada illa de destinació des de cada delegació, establint un notable estalvi de temps i un increment de la seguretat de les seves expedicions al evitar manipulacions innecessàries.

El termini mitjà de lliurament als arxipèlags és:

 • Canàries: segons servei sol·licitat, des de 3 dies a una setmana.
 • Balears/Ceuta/Melilla: des de 24 hores.
 • Serveis courier i aeris: des de 4 hores.
 • Altres destinacions: en funció de la localitat.

És una regla internacional que s’aplica al transport. La valoració a pes o a volum ve determinada per l’ocupació de la càrrega dins de la unitat de transport.

Les unitats de transport, siguin contenidors marítims o aeris, tenen una ràtio de cost/rendibilitat i, per tant, sempre caldrà completar el pes màxim o la màxima capacitat.

Existeixen mercaderies amb poc pes i molt volum. En aquests casos, encara que es pugui carregar més pes en un contenidor/camió, pot ser que no es disposi d’espai per a més mercaderia i, per tant, l’expedició seria per volum.

Com a síntesi:

 • Si en convertir el volum a pes, aquest és major que el pes real, es valora per volum.
 • Si en convertir el volum a pes, aquest és menor que el pes real, es valora per pes.

La relació de pes a volum és la següent:

 • Transport marítim: 1 m3 = 333 kg.
 • Transport aeri: 1 m3 = 167 kg.
 • Transport per carretera: 1 m3 = 270 kg.

En enviaments complets o expedicions úniques per a un client per norma general no hi ha limitacions. Es poden requerir certs permisos, exigències o mesures especials en cas de ser logística ADR.

En serveis d’agrupatge, hi són excloses les mercaderies ADR, animals, restes humanes, mercaderies humides o aquelles que puguin vessar líquids.

En tots els casos, qualsevol expedició que sigui contrària a la llei o a les bones pràctiques.

Només lliuraments a porta principal o indicada per a lliuraments del destinatari, no a soterranis, pisos, ni ubicacions interiors.

Hi són excloses les feines de desembalatge i de recollida de residus.

Per exigències duaneres, el remitent haurà de lliurar juntament amb la mercaderia:

 1. a) Enviaments no comercials

Declaració jurada de contingut, especificant almenys les següents dades:

 • Si el remitent és un particular: nom, cognoms, DNI o passaport (adjuntant fotocòpia del document que s’indica).
 • Si el remitent és una persona jurídica: nom i número de CIF.

En tots dos casos s’inclourà: descripció detallada del contingut, valor a efectes estadístics i forma o segell del remitent.

 1. b) Enviaments comercials

Factura comercial amb les següents dades, com a mínim:

 • Nom de l’exportador, CIF i Telèfon.
 • Nom del consignatari, CIF i Telèfon.
 • Descripció detallada dels productes exportats indicant els valors unitaris i el total de la factura, així com les condicions d’entrega (FOB, CIF,…).

NO són admeses factures proforma o sense valor.

ADR/IMO: Recàrrec per càrrega perillosa, d’acord amb el seu codi.

BAF: Factor d’ajust de combustible.

És el factor d’ajust o correcció pel cost del combustible.

Aquest factor s’empra generalment en nolis marítims a causa de la distorsió generada per les fluctuacions del preu del petroli.

CAF: Factor d’ajust monetari.

S’aplica quan el dòlar pateix variacions en relació a altres divises internacionals.

PNS:

El 14 de maig de 2004 va començar l’aplicació del nou Pla Nacional de Seguretat Aèria (PNS). La seva finalitat és establir un procediment de control per evitar que es transportin articles prohibits, és a dir, objectes que es puguin fer servir per cometre actes il·lícits i articles de tinença o transport no autoritzats.

Martín e Hijos, Maresa i Cacesa estan acreditades com Agent Segur. Aquesta habilitació és necessària per a la prestació eficient i ràpida de serveis de transport de càrrega, missatgeria i paqueteria exprés per via aèria. En remetre’ns aquest document degudament emplenat, signat i segellat, s’adquireix l’estatus de «Expedidor Conegut».

T3:

Són Taxes Portuàries, exigides per la Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Portuari i per la Prestació de Serveis no Comercials de l’Autoritat Portuària.

THC: Càrrec per manipulació en la terminal.

Correspon al cost que aplica la terminal per la manipulació del contenidor en la seva càrrega i descàrrega en el port.

ALTRES TAXES:

Existeixen altres taxes o impostos en funció del port o de les legislacions vigents.

L’Impost General Indirecte Canari (més conegut per les seves sigles, IGIC) és un tribut estatal de naturalesa indirecta i d’aplicació general que grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis, amb caràcter onerós, realitzats per empresaris i professionals de manera habitual o ocasional, així com les importacions de béns, sigui quina sigui la condició de l’importador, realitzades a les illes Canàries.

Es tracta d’un impost general sobre el consum que recau sobre tots els béns i serveis utilitzats a Canàries, sigui quin sigui el seu origen, nacional o estranger.

Substitueix la figura impositiva de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que a les illes no s’aplica.

Tipus de gravamen segons la naturalesa de la mercaderia:

 • Tipus zero (0 %)
 • Reduït: 2 %
 • General: 5 %
 • Incrementats: 9 % i 13 %

R.M (Recàrrec Minorista)

Com el seu propi nom indica, és un impost que s’aplica a aquelles empreses Canàries considerades minoristes. Ve donat per la concurrència d’uns requisits en el subjecte passiu de l’Impost. D’aquesta forma, seran comerciants minoristes aquells empresaris que, l’any natural anterior, hagin venut per sobre del 70 % del seu volum de vendes de béns mobles o semovents sense prèvia transformació majoritàriament a particulars o a la Seguretat Social en establiments situats a Canàries.

Tipus de gravamen:

 • El percentatge que s’aplica és fix i suposa el 10 % sobre la liquidació de l’IGIC.

A.I.I.M (Arbitri Importacions i Lliurament de Mercaderies)

L’Arbitri sobre Importacions i Lliuraments de Mercaderies en les Illes Canàries (AIEM) és un impost estatal de naturalesa indirecta i d’aplicació selectiva que contribueix al desenvolupament de la producció de béns a Canàries i en virtut del qual se subjecten, en la forma i condicions previstes en la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries, les següents operacions:

La producció a Canàries, dels béns corporals recollits en la llista de béns sotmesos a l’AIEM prevista en l’Annex IV de la Llei 20/1991, de 7 de juny.

La importació, al mateix territori, dels mateixos béns corporals, sigui quina sigui la seva procedència (nacional, comunitària o de tercers països ), la finalitat (empresarial, oficial, particular, etc.) i la condició de l’importador (empresari, professional, particular, etc.).

Tipus de gravamen segons la naturalesa de la mercaderia:

 • 5 % sobre el valor de la mercaderia en la factura.
 • 15 % sobre el valor de la mercaderia en la factura.

Per llei, totes les mercaderies estan cobertes per responsabilitat civil en els següent termes amb independència del valor de les mateixes:

 • Transport marítim i carretera: 5,86 euro/quilo transportat. (Llei 15/09 del contracte de transport de mercaderies).
 • Transport aeri: 20 USD aprox. Per quilo transportat.

Assegurança a tot risc

Cobreix el valor total de la mercaderia en les següents primes:

 • Transport marítim i terrestre: 0,7 % i fràgils a l’1 %.
 • Transport aeri: 1 %.

La prima de l’assegurança és per compte del valor de la mercaderia i, per tant, queden exclosos el cost del transport i els impostos.

Assegurança per tipus de servei

Com a norma general i excepte indicació contrària del client, de la següent forma:

 • Servei marítim: enviaments d’agrupatge sempre i enviaments en contenidor complet mai, excepte sol·licitud expressa.
 • Servei aeri: mai, excepte indicació expressa.

Qualsevol enviament comercial, excepte efectes personals i peribles, que sigui transportat per la nostra organització. No es podran assegurar expedicions en les quals només realitzem la tasca administrativa.

Exclusions de l’assegurança:

Quan es demostri que els danys soferts per la mercaderia siguin conseqüència de la INSUFICIÈNCIA DE L’EMBALATGE EMPLEAT les asseguradores no es fan càrrec dels danys, de conformitat amb el que està previst en l’article: 4.3 de les Clàusules de l’Institut per a Mercaderies (A).

Minvaments propis del producte, pèrdues, danys o despeses causades per la insuficiència o inadequació de l’embalatge o preparació de l’objecte assegurat.

Termini de reclamació:

Una vegada lliurada l’expedició, es disposa de 48 hores per efectuar una reclamació en cas necessari.